Future Energy - Energia Przyszłości - Green growth

Po opublikowaniu przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) raportu z badań dotyczących rozwoju lokalnego w kontekście zmian klimatycznych okazało się, że raport obejmujący badaniem województwa podlaskie i pomorskie, zawierający również postrzeganie przez mieszkańców tych regionów kwestii ekologii  wskazuje na ich krytyczny stosunek do propozycji zmian związanych z proekologicznymi ruchami. Niezrozumienie istoty potrzeb sygnalizowanych przez organizacje ekologiczne wydaje się mieś swoje źródło w przekonaniu, że to co ekologiczne musi oznaczać kosztowne, a także sprzeczne z ideą rozwoju. Taki stereotyp -jakikolwiek ma swój rodowód - nie jest oparty na prawdzie. Wizja zielonego rozwoju ("green growth") została przyjęta w 2009 r. przez ministrów państw OECD, w tym Polski, patronuje jej hasło "I ekonomia, i ekologia", ponieważ sama koncepcja zasadza się na łączeniu ekologii z ekonomią.

Idea "green growth" propaguje ochronę przyrody oraz rozwoju gospodarczego połączonego z dbaniem o równość społeczną, oszczędnym korzystaniem z zasobów naturalnych i ograniczeniem negatywnych efektów dla środowiska, co oznacza poparcie dla takich koncepcji praktycznych jak produkcja energii w gazowniach wykorzystujących odpadki z gospodarstw rolnych (biogaz), nowe miejsca pracy w energetyce odnawialnej czy turystyce. Istniejące przedsięwzięcia na bazie odnawialnych źródeł energii udowadniają, że technologie energooszczędne zmniejszają emisję gazów cieplarnianych, co opłaca się konsumentom, gdyż zmniejsza ich rachunki). Ta nowa gałąź przemysłu pozwala stworzyć nowe miejsca pracy i wpłynąć na rozwój gospodarki. Budowa biogazowi to szansa na stworzenie miejsc pracy dla ludności z obszarów wiejskich, jak też  sposób na dodatkowy dochód gospodarstw, które do tej pory nie przetwarzały odpadów. Aby poszerzyć obszar zastosowania OZE (odnawialnych źródeł energii) należałoby jednak zacząć od zmiany mentalności i postawy przedstawicieli publicznych instytucji, którzy stoją na stanowisku, że wdrożenie zielonej energii stanowi zbyt duży koszt, a poświęcane na ten cel fundusze powinny zostać przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy i zapewnienia mieszkańcom środków utrzymania.

W omawianym Raporcie OECD wskazano obszary, które już niebawem po wdrożeniu polityki zielonego rozwoju  maja szanse zwiększyć zatrudnienie w wymienionych województwach. W województwie pomorskim sprawdzić się może energetyka odnawialna, budownictwo, ekologiczne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, leśnictwo, turystyka przyrodnicza, usługi związane ze uświadamianiem mieszkańcom istoty postawy proekologicznej i jej dobrych skutków (w postaci szkoleń, warsztatów, kampanii społecznych itp.). W przypadku województwa podlaskiego korzystne było by wykorzystanie znacznych zasobów i możliwości wytwarzania biomasy i biopaliw, ale również turystyki i produkcji wysokiej jakości żywności z upraw i hodowli ekologicznych. Postawa państw OECD nie jest tak zdecydowanie sztywna jak ustawodawstwo Unii Europejskiej, której gdzie odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej (zastępująca strategię lizbońską) wymaga zintegrowania polityki społecznej i gospodarczej z kompleksową ochroną środowiska. Wszelka bowiem pomoc finansowa ze strony unijnych instytucji uzależniona jest od wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju przy rozpoczynaniu każdej inwestycji. Według zasad zawartych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej rozwój gospodarczy nie może się odbywać kosztem przyrody, co oczywiście nie hamuje prowadzenia inwestycji, nawet takich, które groziłyby dobrom przyrodniczym (w które Polska jest najzamożniejsza w Europie), chodzi natomiast o to, żeby jeśli nie da się uniknąć zniszczenia środowiska w trakcie inwestycji to należy odtworzyć zniszczone zasoby przyrodnicze.

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188