Future Energy - Energia Przyszłości - Nie ma jak polska sieć

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2014 r. kontrolę stanu sieci przesyłu energii w latach 2009-2013. Jak wynika z informacji pokontrolnej w dobrym stanie znajdują się polskie elektroenergetyczne sieci przesyłowe (czyli sieci wysokich i najwyższych napięć). W okresie objętym kontrolą nie miały miejsca zdarzenia, w których zagrożone mogłoby być bezpieczeństwo ciągłości dostaw energii elektrycznej.

NIK zaznacza jednak w informacji, że   służby energetyczne muszą przygotować się na prawdopodobne zagrożenie dostaw energii elektrycznej, jakie może mieć miejsce po 2015 roku. Wtedy bowiem zaistnieje zgłaszana już wielokrotnie potrzeba wyłączenia wielu przestarzałych bloków wytwarzających energię oraz prowadzeniem remontów pozostałych bloków. W trakcie kontroli NIK wykazano, że  systematycznie prowadzone prace w zakresie modernizacji i konserwacji sieci przesyłowych są one w stanie dobrym.

Dzięki modernizacjom czas sprawności i użyteczności elementów sieci pozwolił na decyzję o wydłużeniu czasu ich przydatności do używania i eksploatacji z lat 40 do lat 70. Średni wiek linii przesyłowych w Polsce (pod koniec 2012 r.) wynosił niemal 40 lat, co stawia nasz kraj na niezłym miejscu w Europie, ponieważ możemy równać się z krajami takimi jak np. Szwajcaria (niemal 42 lata) lub Niemcy (blisko 50 lat). Pod koniec 2012 r. 47 % polskich  linii przesyłowych miało nieco ponad 40 lat, a 70 % linii miało ponad 30 lat. Jak wynika zdanych przekazanych przez PSE (Polskie Sieci Energetyczne) oraz Urząd  Regulacji Energetyki od 2015 roku znaczna część elektrowni zaplanowała czasowe wyłączenia jednostek generujących  energię elektryczną.

Dla odbiorców indywidualnych oznacza to prawdopodobieństwo przerw w dostawach energii, głównie w czasie trudnych warunków pogodowych oraz w sytuacjach gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię w miejscach usytułowanych daleko od elektrowni. PSE od lat  podejmowały prace i działania, mające na celu zmniejszenie ryzyko przerw w dostawach energii, między innymi poprzez poszukiwanie i rozważanie alternatywnych źródeł energii, przez zawieranie umów z producentami w kraju i za granicą, inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne, te jak wdrażanie systemu inteligentnych sieci przesyłowych, które są wyposażone w tak nowoczesne narzędzia pomiarowe, które dają szanse na wyrównanie zapotrzebowani na energię a jednocześnie umożliwiają wprowadzenie taryf dających się dostosować do poszczególnych grup odbiorców.

System ochrony sieci energetycznych musi być ponadto wyposażony w elementy ochrony sieci i przygotowania jej na przyjęcie dodatkowej energii z importu jest, przewidywać należy też zapobiegania nieplanowym  przepływom energii, głównie wiatrowej, z Niemiec do Czech i na Słowację. Takie przepływy istotnie wpływają na przeciążenie  sieci, wręcz doprowadzając do przekraczania kryteriów bezpieczeństwa. Na forum Komisji Europejskiej od 2012 r. Polska próbuje uskutecznić działania, które zmierzać powinny do stworzenia prawnych regulacji podobnych zagrożeń. PSE zmieniają również konfigurację sieci, poprzez np. ograniczanie zdolności przesyłowe  i zmianę  kierunków przesyłania energii z Niemiec (np. przez Danię lub Szwecję).

We wnioskach pokontrolnych NIK zaleciła Prezesa Rady Ministrów podjęcie działań  mających na celu przyspieszenie prac nad projektem aktu prawnego regulującego sprawę korytarzy przesyłowych, który ułatwiłby uzyskiwanie prawa do gruntów pod stworzenie infrastruktury przesyłającej i dystrybuującej energię.  Potrzeba uregulowania tego obszaru wynika z opóźnień w rozbudowie i modernizacji  krajowej sieci przesyłowej - 5 z 20 szczegółowo zbadanych w trakcie postępowań kontrolnych projektów inwestycyjnych przebiegało z opóźnieniami, których przyczyną były najczęściej problemy z uzyskaniem prawa do gruntów lub też wykupem terenów pod infrastrukturę. Projekt ustawy regulujący tę kwestię Minister Gospodarki skierował  na Stały Komitetu Rady Ministrów w lipcu 2013 roku. Nie jest więc źle, ale jak trzeba jeszcze wiele uczynić, żeby polskie dom były w roku 2015 bezpieczne.

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188