Future Energy - Energia Przyszłości - Energii moc

Jednym z bardzo gorących tematów jest konstatacja, że cywilizacja XXI wieku potrzebuje energii nie na następne 20 lat, ale na znacznie dłużej. Czas bezrefleksyjnego czerpania bez sprawdzania ile jeszcze zostało mamy za sobą, przyszedł czas na prognozowanie i troszczenie się o przyszłość.

Zwracamy się ku racjonalnemu wykorzystaniu energii oraz wspomagania inicjatyw mających na celu rozwój odnawialnych źródeł energii.
W latach 60 tych i 70 tych ubiegłego wieku dzięki łatwo dostępnej i taniej energii miał miejsce olbrzymi rozwój i wzrost gospodarczy  się ważnym czynnikiem umożliwiającym przyspieszony wzrost gospodarczy wielu krajom cywilizacji  zachodniej. Ten czas był również okresem rewolucji technologicznej, co sprzyjało zapotrzebowaniu na energię. Zachłanność z tej dziedzinie doprowadziła do kryzysu paliwowego jaki miał miejsce w latach 70tych XX wieku, będącego skutkiem znacznego wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach. Był to efekt nałożenia przez Stany Zjednoczone embarga na dostawy ropy do Stanów Zjednoczonych i wielu innych miejsc na świecie w związku z wybuchem wojny izraelsko-arabskiej z 1973 roku. Zbiegło się to z okresem nacjonalizacji złóż ropy w krajach rozwijających się, posiadających roponośne złoża. Postęp technologiczny i funkcjonujące mechanizmy rynków kraje Europy zachodniej i Ameryki sprawnie i szybko dostosowały zapotrzebowanie swoich gospodarek do droższej energii, w głównej mierze przez przestawienie się na energooszczędną produkcję.
Tymczasem w Polsce i krajach bloku komunistycznego sytuacja wyglądała zgoła odmiennie, ponieważ władze komunistyczne z potrzeby "dogonienia" tzw. Zachodu naciskały na bardzo intensywny rozwój przemysłu i gospodarki, co skutkowało  bezrefleksyjna i nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych, przy zupełnym ignorowaniu negatywnych efektów takich działań dla środowiska naturalnego. W bloku wschodnim ceny energii ustalał tzw. centralny planista , a kształtowały się one na niewyobrażalnie niskim poziomie. Uczestnicy gospodarki  nie mieli  interesu w racjonalnym wykorzystywaniu energii, a tym bardziej w jej oszczędzaniu. Tak nieracjonalne działania władzy doprowadzały do marnotrawienia energii oraz do olbrzymiego zanieczyszczania środowiska naturalnego. Energochłonność PKB była przy tym nieporównywalnie wyższa niż w krajach zachodniej gospodarki, gdzie dostrzegano już problem gospodarowania energią. Wskaźnik ten pokazywał, że w ówczesnej Polsce do wytworzenia produktu o wartości 100 euro PKB potrzeba było zużyć więcej energii niż w krajach Europy zachodniej. W czasach gospodarki komunistycznej w Polsce zużycie energii elektrycznej wzrastało w tym samym tempie co wzrost gospodarczy.
Kiedy w Polsce rozpoczęto po okresie przemian budowanie gospodarki rynkowej konieczne stało się znacznie  obniżyć energochłonność produkcji. Aby nie odwlekać tego kroku w czasie tzw. plan Balcerowicza zakładał wzrost cen energii do poziomu zbliżonego do europejskiego, wprowadzono także zastrzeżenie regulację cen energii do kompetencji państwa. Taki mechanizm wymusił zmniejszenie energochłonności, zgodnie z danymi GUS w latach 2000-2011 tempo zmniejszania  energochłonności było w Polsce ponad 2-krotnie wyższe niż w Unii Europejskiej, do 2013 r. energochłonność pozostaje o kilkanaście procent wyższa niż w Unii.
W latach 90 tych XX wieku, obserwowano zużycie energii na mniej więcej stałym poziomie przy znacznym wzroście gospodarczym, co tłumaczono jako racjonalizowanie przez gospodarkę zużycie energii. W następnym dziesięcioleciu ta rezerwa się skończyła, więc obserwowano zwiększanie zużycia energii i jednoczesną malejącą energochłonność, ponieważ  PKB wzrastał szybciej niż wzrastało zużycie energii. Wciąż najbardziej energochłonnym ogniwem w gospodarce jest transport, gdyż możliwości oszczędzania zużywanego paliwa są niewielkie, co najlepiej daje się obrazować znaczącą i wciąż rosnącą liczbę połączeń lotniczych, samochodów ciężarowych i autobusowych w każdej gospodarce rozwijającej się. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że zapotrzebowanie energii wynikające ze zwiększania liczby mieszkań i z wpływu przemysłu jest znacznie niższy.
Jak pokazuje historia naszego kraju cena jest modelowym przykładem prostego ale bardzo skutecznego mechanizmu zastosowanego w celu poprawy efektywności wykorzystywania energii. Niebagatelne znaczenie ma także czynnik psychologiczny jaki było i jest rozbudzanie świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa.

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188