Future Energy - Energia Przyszłości - Złotówki dla energii

 

 Temat przemysłu przyjaznego środowisku jest wciąż żywy i istotny w dyskusji nad ewentualnymi zmianami w produkcji energii w Polsce. Wsparcie z Funduszy Europejskich pomoże, pod warunkiem, że faktycznie zostanie w końcu podjęta decyzja.
W Polsce stan środowiska, mimo że wymaga natychmiastowych zmian, a przede wszystkim opracowania długofalowej polityki naprawczej już jest w coraz lepszej kondycji.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Europejską Agencję Środowiska (EEA),dotyczące kosztów zdrowotnych zanieczyszczenia środowiska najbardziej w Europie oddziałują one na mieszkańców Niemiec. Badanie przeprowadzono w oparciu o dane 14.325 zakładów przemysłowych Unii Europejskiej, a także tych z Norwegii i Szwajcarii. Efekty uboczne ich działalności w postaci produkcji dwutlenku węgla i inne zanieczyszczenia zostały przeliczone na wartości finansowe, które miały za zadanie unaocznić jakiego rządu koszty zdrowotne ponoszą mieszkańcy państw Unii przez życie w coraz cieplejszym klimacie, wdychanie zanieczyszczone powietrze i spożywanie żywności pochodzącej z zanieczyszczonych ziem, wody, upraw oraz hodowli zwierząt. Na przykładzie naszego kraju można zobaczyć, że w okresie 2008-2012 wyniosły one 45-135 mld euro, podczas, gdy pozostałe państwa europejskie w tym czasie poniosły koszty między 329 mld euro a ponad 1 bln euro.
To co jest konieczne do przeprowadzenia w Polsce to gruntowna modernizacja branż szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego, czyli głównie: energetyki,  hutnictwa, górnictwa, przemysłu elektromaszynowego, chemiczna ale również  spożywczego. Są to działania konieczne, ale także niezmiernie kosztowne, tym bardziej cenne jest wsparcie m.in. z Funduszy Europejskich, lub z dotacji dla dużych firm dostępne są w programie krajowym Infrastruktura i Środowisko, na inwestycje o mniejszych kosztach przeznaczone jest dofinansowanie z programów regionalnych.
Możliwość sięgnięcia po Fundusze Europejskie sprawia, że pewna część niedoinwestowanych i technologicznie przestarzałych zakładów, wykorzystujących energochłonny sprzęt i urządzenia może liczyć na modernizację.  Ważna kwestią w procesie zmian technologicznych jest właśnie kwestia wykorzystywania w procesie produkcji maszyn w jak najmniejszym stopniu bazujących na energii szkodliwej dla środowiska, jak też właściwe zarządzanie energią. Tak optymistyczny wariant zmian spowodowałby także oszczędność energii, jej efektywne wykorzystywanie, co wpłynęłoby na koszty funkcjonowania i produkcji.
Dyrektywa z 2012 r. nr 2012/27/UE w artykule 8 zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do okresowego, regularnego przeprowadzania audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach. Wyniki audytu nie będą miały wpływu  na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwach, jednak wskaże niezbędne inwestycje mające poprawić efektywność energetyczną dużych zakładów. Priorytet inwestycyjny 4.II. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 skierowany jest właśnie do dużych przedsiębiorstw, które mają szanse na otrzymanie środków na dofinansowanie modernizacji technologicznej i energetycznej, ponieważ mam on służyć  wsparciu promowania efektywnego zarządzania energii konwencjonalnej i OZE (odnawialnych źródeł energii) przy poszanowaniu zasad dotyczących zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Szczególne zainteresowanie tego priorytetu skierowane jest na efektywność energetyczną, w tym na stosowanie energooszczędnych technologii produkcji w obszarze ciepła, wody, chłodu i energii elektrycznej. Na wsparcie liczyć mogą również inicjatywy w zakresie wdrażania systemów zarządzania energią.
Tymczasem inwestycje w budowę od podstaw własnych systemów wykorzystujących  OZE będą dofinansowywane tylko kiedy te źródła energii będą spójną częścią funkcjonowania przedsiębiorstwa, na co istnieją dowody w postaci wyników wcześniej przygotowanego lub przeprowadzonego wewnętrznego audytu energetycznego.
Dyrektywa UE nr 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej zawiera definicję przedsiębiorcy. Dla podmiotów spełniających te kryteria będą mogli ubiegać się i otrzymać wsparcie finansowe na eksploatację energii z ciepła odpadowego. Regulacja dyrektywy przewiduje, że nowe instalacje wytwórcze energii elektrycznej instalacje istniejące, będące w trakcie zasadniczej modernizacji oraz te, których koncesje lub zezwolenia są objęte aktualizacją, muszą posiadać wysokosprawne jednostki kogeneracji, służące odzyskiwaniu ciepła odpadowego, które jest efektem ubocznym  wytwarzania energii elektrycznej. Wsparcie finansowe może i powinno spowodować  powstania w firmach produkujących z wykorzystaniem energii systemów produkcji, które miałyby na względzie szanowanie zasad zrównoważonego wykorzystywania zasobów. Z uwagi na zasięg i potencjalnych zainteresowanych można przyjąć, że fundusze mogą zaspokoić modernizacje i inwestycje w zakresach:
- zastosowania w zakładach technologii efektywnych energetycznie w ujęciu nowoczesnym, 
- przekształcania linii produkcyjnych na efektywniejsze energetycznie,
- zastosowanie energochłonnych technologii produkcji i użytkowania energii (woda, ciepło, energia elektryczna, chłód),
- wielopłaszczyznowe inwestycje w zakresie przebudowy energetycznej budynków przedsiębiorstw,
- inwestycje w systemy OZE lub przebudowa istniejących konstrukcji  OZE (dla przedsiębiorców posiadających wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego),
- wprowadzenie rozwiązań w zakresie technologii odzysku energii i systemu wykorzystywania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
- promowanie i wprowadzanie systemów zarządzania energią.
Dane pochodzące z raportu Europejskiej Agencji Środowiska wskazują na to, że 26 elektrowni węglowych ( w większości rozmieszczone na terenie Polski i Niemiec) to największe źródła zanieczyszczenia środowiska spośród 30 takich trucicieli. Dla Unii jednym z priorytetów rozwoju jest właśnie wspieranie inwestycji w zakresie OZE. Program regionalny  w ramach Priorytetu 4.I. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, programu Infrastruktura i Środowisko - w zależności od zainstalowanej mocy jednostki odnawialnych źródeł energii ma zapewnić środki na dystrybucję i produkcję energii z OZE w Polsce w latach 2014-2020. 
Na dofinansowanie mogą liczyć projekty inwestycyjne, których celem będzie  wytwarzanie z OZE, także tych, które po  przyłączeniu do sieci elektroenergetycznych będą kompatybilne z jednostkami wytwarzającymi energię elektryczną z OZE z  Krajową Siecią Energetyczną. Bardzo pożądane są projekty budowy instalacji o dużej  mocy produkcji energii bazujących na energii wiatru, jak też biogaz i biomasę (przewidziane jest też wspieranie, choć w mniejszym , a nawet ograniczonym zakresie geotermii i wykorzystania słońca). Takie inwestycje są niezbędne aby nasz kraj sprostał wymaganiom stawianym przez pakiet energetyczno-klimatycznego. Nowością, której jeszcze nie rozpropagowano w kraju będzie możliwość uzyskania dofinansowania z programów regionalnych lub z programu Infrastruktura i Środowisko.
Badania dowodzą, że wytwarzanie energii elektrycznej (albo mechanicznej) oraz ciepła, w trakcie tego samego procesu technologicznego, daje oszczędność energii  o ponad 10 %, porównując do wytwarzaniem energii elektrycznej (albo mechanicznej) i ciepła, kiedy są to układy rozdzielonych. Koszty wytwarzania przy kogeneracji są wyższe niż przy rozdzielności procesów więc wsparcie inwestycji lub modernizacji tych jednostek w celu przekształcenia w instalacje wytwarzające ciepło i energię elektryczną w technologii wysokosprawnej kogeneracji ma na celu rekompensatę  kosztów utrzymania i obsługi. Tym bardziej na dofinansowanie może liczyć  wysokosprawna, efektywna sieć dystrybucji ciepła dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepło w układach wysokosprawnej kogeneracji.
Programach regionalne skierowane są także do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują inwestować w celu ograniczania ich szkodliwego  oddziaływania na środowisko. Dla tego sektora dotacje kierowane mają być głównie na projekty dotyczące pozyskiwania energii z OZE, takich jak wiatr, woda i słońce, ale też geotermia czy biogaz i biomasa. Zakłada się, że pozyskania w ten sposób energia albo ciepło powinna służyć zasileniu głównie firmę inwestującej; w przypadku powstałych nadwyżek miały by być one przesyłane do sieci dystrybucyjnych. Na dofinansowanie mogą liczyć także przedsięwzięci mające na celu obniżenie zapotrzebowania i zużycia energii, niezależnie od tego, czy chodzi o modernizację czy reorganizację.
Audyty energetyczne będą obowiązkowym dokumentem, który ubiegający się o dofinansowanie będzie musiał przedłożyć, jeśli chce uzyskać wsparcie dla kompleksowej modernizacji energetycznej Wyniki audytów mają wskazać realne możliwości oszczędności energii, a także potencjalnych skutków finansowych dla otrzymującego wsparcie.

 

 

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188