Future Energy - Energia Przyszłości - Home

W Polsce znacznym utrudnieniem dla rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych jest brak regulacji prawnych, a co się z tym wiąże brak efektywnego systemu wsparcia. Można liczyć na zmianę w tym zakresie związaną z  tym, że w założeniach Programu unijnego zawarto zapis o konieczności redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku o 20 proc, przy zachowaniu wymogu wzrostu efektywności energetycznej o 20 %. Spełnieniu tych warunków ma towarzyszyć jednoczesne zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w ogólnej produkcji energii również do poziomu 20 proc. W osiągnięciu tych celów mogą pomóc technologie wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. W naszym kraju odnawialne źródła energii w Polsce to wciąż przede wszystkim współspalanie wraz z węglem materiałów biologicznych, odpadów drewnianych, słomy itp. Istniej tez kilka przestarzałych i wyeksploatowanych elektrowni wodnych. Nie mamy wypracowanej kultury ekologicznej, a  dyskusja na temat odnawialnych źródeł energii sprowadza się niemal wyłącznie do kwestii ekonomicznych, w tym cen energii uzyskiwanej z takich źródeł, które są wciąż wyższe niż w przypadku źródeł konwencjonalnych.

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniający dotychczasowe przepisy, dostosowując je do wymagań zgodnych z tymi panującymi w krajach Unii Europejskiej. Rozporządzenie wprowadza zmiany istotne dla przedsiębiorców i osoby fizycznych zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem zawiązkami chemicznymi (substancje, na które wymagane jest jej złożenie deklaracji są wymienione w Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów) oraz podmioty zajmujące się produkcją określonych organicznych związków chemicznych.

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188