Future Energy - Energia Przyszłości - Cechy Future Energy Management System

Jeżeli chcesz zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat Future Energy Management System przeczytaj poniższy tekst oraz obejrzyj załączone filmy.

Potrzeba wykorzystania systemu

Rozwój idei prosumenta, jak również poszukiwanie sposobów na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej sprawiają, iż coraz częściej możemy być świadkami pojawiania się innowacyjnych usług i modeli biznesowych związanych z optymalizacją kosztów. Usługi te budzą zainteresowanie nie tylko wśród odbiorców indywidualnych, czy też małych i średnich przedsiębiorców, ale również wśród prosumentów, który zdecydowali o inwestycji w źródła energii odnawialnej. Rozwiniecie tej gałęzi usług wymaga jednak wsparcia ze strony rozwiązań informatycznych, oferujących wsparcie dla nowo powstających procesów biznesowych. Wymagania te stały się podstawą do opracowania systemu Future Energy Management System.

Future Energy Management System

Rozwiązanie Future Energy Management System jest systemem dedykowanym dla podmiotów pragnących świadczyć innowacyjne usługi energetyczne. Narzędzie umożliwia oferowanie klientom usług związanych z optymalizacją kosztów zużycia energii  lub koordynowaniem pracy źródeł energii odnawialnej w sposób oferujący prosumentom możliwość uzyskiwania dodatkowych przychodów z tytułu odsprzedaży generowanej energii elektrycznej. Jest to jeden z rozwijających się segmentów usług o znaczącym potencjale nie tylko w ujęciu ekonomicznym, ale również i społecznym.

Funkcjonalność systemu została skupiona wokół paneli dedykowanych dla poszczególnych grup użytkowników:

  • Odbiorcy energii i prosumenci,
  • Agregator,
  • Operator systemu.

Wsparcie dla odbiorców indywidualnych

Odbiorcy energii i prosumenci zyskują dostęp do funkcjonalności pozwalającej na zarządzanie własnym profilem użytkownika, którego celem jest grupowanie informacji dotyczących infrastruktury obiektu (mieszkanie, dom, biuro, itp.) użytkowanego przez odbiorcę energii. Profil użytkownika agreguje informacje dotyczące zainstalowanych urządzeń, parametrów umów sprzedażowych i dystrybucyjnych, zainstalowanych źródeł wytwórczych czy też sposobu eksploatacji obiektu.

W zamian system udostępnia użytkownikom proste i czytelne narzędzia pozwalające na śledzenie bieżącego zużycia energii, produkcji energii, prognoz dotyczących wolumenów zużycia i produkcji (również w ujęciu kosztowym i przychodowym) oraz co najciekawsze, użytkownik otrzymuje podpowiedzi odnośnie zmian prowadzących do obniżenia kosztów zużycia energii. Komunikaty te są generowane automatycznie przez system, bądź są wynikiem działań podejmowanych przez Agregatora na Rynku Energii. Dzięki temu odbiorca zyskuje narzędzie pozwalające na świadome zarządzanie zużyciem energii, jak również dostęp do innowacyjnych usług energetycznych oferowanych przez Agregatora.

Demonstracje pokazujące działanie systemu:

Wsparcie dla Agregatora

Agregator jako podmiot kreujący swój biznes w oparciu o odstęp do infrastruktury swojego klienta (w sposób pośredni lub bezpośredni) i oferowanie mu usług energetycznych będących zdeagregowaną formą ofert pojawiających się na Rynku Energii, które to z racji wolumenów są nieosiągalne dla odbiorców indywidualnych, potrzebuje narzędzia wspierającego ten proces.

FEMS oferuje możliwość selektywnego budowania grup odbiorców (prosumentów), którzy ze względu na swą charakterystykę w optymalny sposób spełniają wymogi dla przygotowywanej zagregowanej oferty. Mechanizm ten w swym działaniu wykorzystuje zaawansowane metody prognostyczne pozywające przewidywać profil zużycia energii, bądź jej generacji. Agregator jest w stanie tworzyć profile zagregowane, na bazie których składał będzie oferty. Ponadto, zestaw narzędzi oferowanych Agregatorowi pozwala również na bieżące śledzenie wykonania zagregowanej prognozy i śledzenie odchyleń pozwalając na wprowadzenie mechanizmów minimalizacji ryzyka, jakim obciążone są typu oferty.

Wsparcie dla Operatora Systemu

Operator Systemu zyskuje wsparcie narzędziowe w zakresie administracji systemem i szybkiego rozwiązywania problemów. Jego zadaniem jest utrzymanie jak najwyższego poziomu dostępności usług systemu, jak i wsparcie użytkowników w rozwiązywaniu ich codziennych problemów. System oferuje narzędzia pozwalające na śledzenie zmian dokonywanych przez użytkowników oraz pozwala na edycję i modyfikację wprowadzanych przez nich informacji i minimalizacji powstających przy wprowadzaniu danych błędów. Dzięki dostępnym statystykom Operator może na bieżąco śledzić aktywność użytkowników, zajętość zasobów, itp.

Demonstracje pokazujące działanie systemu

Współfinansowanie projektu

Produkt powstał w wyniku realizacji projektu:

Tytuł projektu:
Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu prognozowania poziomu zużycia i produkcji energii elektrycznej o nazwie "Future Energy Management System"

Nr umowy:
UDA-POIG.01.04.00-30-065/10-03

Wartość projektu:
9.957.022 zł

Udział Unii Europejskiej:
5.647.005 zł

Okres realizacji:
01.07.2011-31.03.2013


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188