Future Energy - Energia Przyszłości - Oferta na Future Energy Management System dla dużych odbiorców energii

Prezentowane rozwiązanie, jak i świadczone z jego pomocą usługi, pozwalają na uzyskanie kontroli nad zużyciem energii elektrycznej, redukcję tego zużycia oraz optymalizację kosztów. Proponowane rozwiązanie obejmuje wdrożenie systemu integrującego dane pochodzące z wielu narzędzi i systemów już posiadanych przez Klienta, jak i rzeczywistych danych pomiarowych, pozwalając na wielowymiarową analizę danych dotyczących posiadanej infrastruktury, zakupów energii elektrycznej, danych ewidencyjnych umów sprzedażowych i dystrybucyjnych. Dodatkowo dane te będą konfrontowane z poziomami oczekiwanymi związanymi np. z aktualną temperaturą powietrza czy długością dnia.

Wykorzystanie wspomnianych danych pozwala na wprowadzenie mechanizmów kontroli oraz analiz przekrojowych umożliwiających ocenę struktury zużycia energii i zaplanowania działań optymalizacyjnych. Jak wspomniano, oferowane rozwiązanie zapewniać będzie Klientowi możliwość stałego nadzoru nad procesem związanym z zużyciem i rozliczeniem kosztów energii elektrycznej. Dzięki dostarczonym narzędziom w postaci raportów, analiz, KPI użytkownicy w prosty sposób będą w stanie zidentyfikować sytuacje alarmowe mogące skutkować ponadnormatywnym zużyciem energii, a co za tym idzie zwiększeniem kosztów zużycia energii. W ramach projektu wdrożone narzędzia będą umożliwiały w szczególności:

 • zbieranie danych pomiarowych,
 • stały nadzór nad zużyciem energii (alarmowanie w przypadku wykrycia anomalii),
 • wizualizację danych dot. historycznego zużycia i prognoz,
 • pomiar parametrów jakości energii (wymaga dostępu do rzeczywistych danych pomiarowych),
 • wykrywanie przerw w dostawach energii,
 • weryfikacji faktur otrzymywanych od dostawcy energii,
 • identyfikacji sytuacji alarmowych.

Zakres oferty

Niniejsza oferta obejmuje analizę obecnych warunków handlowych oraz technicznych związanych ze zużyciem energii elektrycznej, propozycję działań optymalizacyjnych oraz nadzór nad ich wdrożeniem. Całość działań została podzielona na etapy opisane poniżej.

Etap I
Wstępna inwentaryzacja Wstępna analiza infrastruktury Klienta oraz warunków handlowych i technicznych posiadanych umów. Rezultatem prac jest ostateczna oferta na optymalizację kosztów zużycia energii wraz ze wstępnie oszacowanym potencjałem oszczędności. Etap ten wymaga dostarczenia przez Klienta historycznych faktur za okres 12 miesięcy dla wybranej grupy obiektów oraz zezwolenia na wizję lokalną i umożliwienie dostępu do układu pomiarowego.

Etap II
Analiza i rekomendacje działań  Wykonanie pełnej inwentaryzacji obiektów klienta, przygotowanie danych ewidencyjnych oraz parametrów umów handlowych i dystrybucyjnych. Założenie  profilu Klienta w systemie FEMS (Future Energy Management System) oraz  przygotowanie rekomendacji odnośnie działań optymalizacyjnych. Rezultatem prac jest przygotowany raport zawierający analizę zużycia energii elektrycznej przez Klienta oraz opis działań rekomendowanych dotyczących optymalizacji kosztów.

Etap III
Wdrożenie systemu FEMS W ramach etapu prowadzone jest wdrożenie systemu FEMS dla Klienta. Klient uzyskuje dostęp do zasobów systemu w formule SaaS. Tworzone są wymagane interfejsy pozwalające na dostęp do systemów źródłowych klienta (repozytoria faktur, systemy zarządzania majątkiem, itp.) Efektem prac jest udostępniony Klientowi system FEMS pozwalający na bieżące monitorowanie kosztów i wolumenu zużycia energii elektrycznej, jak i wykrywanie sytuacji alarmowych (np. ponadnormatywne zużycie energii, przekroczenia mocy itd.). Pełne wdrożenie systemu FEMS wymaga zdalnego dostępu do układów pomiarowych z wykorzystaniem GSM/GPRS lub LAN. Wymaga to rozmów i uzyskania zgody od Operatora Systemu Dystrybucyjnego do którego należy licznik.

Etap IV
Nadzór nad realizacją działań optymalizacyjnych W ramach prac objętych etapem prowadzony jest nadzór nad wdrożeniem działań optymalizacyjnych (zmiany parametrów umów, negocjacje handlowe ze Sprzedawcą energii, modernizacja infrastruktury, itd.). Efektem prac jest obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Harmonogram

Poniżej przedstawiono ramowy harmonogram realizacji prac objętych niniejszą ofertą.

 • Etap I - Wstępna inwentaryzacja - do 4 tygodni (dla 10 punktów pomiarowych - czas liczony od przekazania przez Klienta wymaganych danych)
 • Etap II  - Analiza i rekomendacje działań - do 8 tygodni (dla 750 punktów pomiarowych - czas liczony od przekazania przez Klienta wymaganych danych
 • Etap III - Wdrożenie systemu FEMS - do 16 (4*)  tygodni (zakres i czas są tu uzależnione od liczby liczników przyłączanych do systemu i warunków dostępu wydanych przez OSD)
  *- W zakresie funkcjonalności bez bieżącego dostępu do układów pomiarowych.
 • Etap IV - Nadzór nad realizacją działań optymalizacyjnych - do 8 tygodni (czas uzależniony od działań podejmowanych przez Klienta)

Warunki handlowe

W oparciu o najlepsze praktyki działania, szczegółowa oferta handlowa będzie przedstawiona po wykonaniu Etapu I. Realizacja prac Etapu I jest bezpłatna i następuje po podpisaniu umowy wstępnej oraz dostarczeniu przez Klienta wyspecyfikowanych danych.

Współfinansowanie projektu

Produkt powstał w wyniku realizacji projektu:

Tytuł projektu:
Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu prognozowania poziomu zużycia i produkcji energii elektrycznej o nazwie "Future Energy Management System"

Nr umowy:
UDA-POIG.01.04.00-30-065/10-03

Wartość projektu:
9.957.022 zł

Udział Unii Europejskiej:
5.647.005 zł

Okres realizacji:
01.07.2011-31.03.2013


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188