Future Energy - Energia Przyszłości - Oferta na Future Energy Management System dla producentów energii

Prezentowane rozwiązanie, jak i świadczone z jego pomocą usługi, pozwalają na uzyskanie kontroli nad produkcją energii ze źródeł zależnych od różnych warunków zewnętrznych (elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne, wodne, czy nawet elektrownie spalinowe, gdzie uzyskiwana moc jest zależna np. od parametrów zewnętrznych (temperatury, wilgotności paliwa itd.)) oraz optymalizację przychodów. Proponowane rozwiązanie obejmuje wdrożenie systemu integrującego dane pochodzące z wielu narzędzi i systemów już posiadanych przez Klienta, jak i rzeczywistych danych pomiarowych, pozwalając na wielowymiarową analizę danych dotyczących posiadanej infrastruktury, produkcji i sprzedaży energii elektrycznej, danych ewidencyjnych umów sprzedażowych i dystrybucyjnych. Dodatkowo dane te będą konfrontowane z poziomami oczekiwanymi na podstawie analizy poboru energii elektrycznej przez odbiorców, w tym na podstawie danych wpływających na ich charakterystykę np. z aktualną temperaturą powietrza czy długością dnia.

Wykorzystanie wspomnianych danych pozwala na wprowadzenie mechanizmów kontroli oraz analiz przekrojowych umożliwiających ocenę struktury produkcji energii i zaplanowania działań optymalizacyjnych. Jak wspomniano, oferowane rozwiązanie zapewniać będzie Klientowi możliwość stałego nadzoru nad procesem związanym z produkcją i dostosowaniem jej poziomu do możliwości odbiorczych po stronie klienta. Dzięki dostarczonym narzędziom w postaci raportów, analiz, KPI użytkownicy w prosty sposób będą w stanie zidentyfikować sytuacje alarmowe mogące skutkować produkcją energii, która nie zostanie odebrana, a co za tym idzie zmniejszeniem przychodów (analiza pozwala na identyfikację optymalnej charakterystyki odbiorcy, co pozwala z kolei na aktywną zmianę kontraktów w celu maksymalizacji ilości energii skutecznie dostarczonej klientowi). W ramach projektu wdrożone narzędzia będą umożliwiały w szczególności:

 • zbieranie danych pomiarowych,
 • stały nadzór nad produkcją energii (alarmowanie w przypadku wykrycia anomalii),
 • wizualizację danych dot. historycznego poziomu produkcji i prognoz,
 • pomiar parametrów jakości energii (wymaga dostępu do rzeczywistych danych pomiarowych),
 • wykrywanie przerw w produkcji lub odbiorze energii,
 • dane do systemu bilingowego dla odbiorcy energii,
 • identyfikacji sytuacji alarmowych.

Zakres oferty

Niniejsza oferta obejmuje analizę obecnych warunków handlowych oraz technicznych związanych z produkcją energii elektrycznej, propozycję działań optymalizacyjnych oraz nadzór nad ich wdrożeniem. Całość działań została podzielona na etapy opisane poniżej.

Etap I
Wstępna inwentaryzacja Wstępna analiza infrastruktury Klienta oraz warunków handlowych i technicznych posiadanych umów. Rezultatem prac jest ostateczna oferta na optymalizację przychodów z tytułu sprzedaży energii wraz ze wstępnie oszacowanym potencjałem zysku. Etap ten wymaga dostarczenia przez Klienta historycznych danych za okres 12 miesięcy dla wybranej grupy obiektów oraz zezwolenia na wizję lokalną i umożliwienie dostępu do układu pomiarowego.

Etap II
Analiza i rekomendacje działań Wykonanie pełnej inwentaryzacji obiektów klienta, przygotowanie danych ewidencyjnych oraz parametrów umów handlowych i dystrybucyjnych. Założenie  profilu Klienta w systemie FEMS (Future Energy Management System) oraz  przygotowanie rekomendacji odnośnie działań optymalizacyjnych. Rezultatem prac jest przygotowany raport zawierający analizę produkcji energii elektrycznej przez Klienta oraz opis działań rekomendowanych dotyczących maksymalizacji zysków.

Etap III
Wdrożenie systemu FEMS W ramach etapu prowadzone jest wdrożenie systemu FEMS dla Klienta. Klient uzyskuje dostęp do zasobów systemu w formule SaaS. Tworzone są wymagane interfejsy pozwalające na dostęp do systemów źródłowych klienta (dane pomiarowe, systemy zarządzania majątkiem, itp.). Efektem prac jest udostępniony Klientowi system FEMS pozwalający na bieżące monitorowanie przychodów i wolumenu produkcji i odbioru energii elektrycznej, jak i wykrywanie sytuacji alarmowych (np. niedobór po stronie produkcji, przekroczenia mocy, zanik odbioru itd.). Pełne wdrożenie systemu FEMS wymaga zdalnego dostępu do układów pomiarowych z wykorzystaniem GSM/GPRS lub LAN.

Etap IV
Nadzór nad realizacją działań optymalizacyjnych W ramach prac objętych etapem prowadzony jest nadzór nad wdrożeniem działań optymalizacyjnych (zmiany parametrów umów, negocjacje handlowe z Odbiorcami energii, modernizacja infrastruktury, itd.). Efektem prac jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej.

Harmonogram

Poniżej przedstawiono ramowy harmonogram realizacji prac objętych niniejszą ofertą.

 • Etap I - Wstępna inwentaryzacja - do 4 tygodni (dla 10 punktów pomiarowych - czas liczony od przekazania przez Klienta wymaganych danych)
 • Etap II  - Analiza i rekomendacje działań - do 8 tygodni (dla 750 punktów pomiarowych - czas liczony od przekazania przez Klienta wymaganych danych
 • Etap III - Wdrożenie systemu FEMS - do 16 (4*)  tygodni (zakres i czas są tu uzależnione od liczby liczników przyłączanych do systemu)
  *- W zakresie funkcjonalności bez bieżącego dostępu do układów pomiarowych.
 • Etap IV - Nadzór nad realizacją działań optymalizacyjnych - do 8 tygodni (czas uzależniony od działań podejmowanych przez Klienta)

Warunki handlowe

W oparciu o najlepsze praktyki działania, szczegółowa oferta handlowa będzie przedstawiona po wykonaniu Etapu I. Realizacja prac Etapu I jest bezpłatna i następuje po podpisaniu umowy wstępnej oraz dostarczeniu przez Klienta wyspecyfikowanych danych.

Współfinansowanie projektu

Produkt powstał w wyniku realizacji projektu:

Tytuł projektu:
Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu prognozowania poziomu zużycia i produkcji energii elektrycznej o nazwie "Future Energy Management System"

Nr umowy:
UDA-POIG.01.04.00-30-065/10-03

Wartość projektu:
9.957.022 zł

Udział Unii Europejskiej:
5.647.005 zł

Okres realizacji:
01.07.2011-31.03.2013


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188